ضمانت نامه بانکی

نویسنده

---

چکیده

ضمانت نامه بانکی یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط حقوقی و قراردادی در حقوق داخلی و بازرگانی بین المللی است. کاربرد موثر این ضمانتها و نقش موثری که بانک در پرداخت آنها انجام می دهد،موجب گسترش موارد به کارگیری آنها گدیده است. ضمانت نامه بانکی یک پدیده حقوقی نو می باشد. هر چند نزدیک ترین ارتباط را در قراردادهای ویژه با ضمان عقدی دارد،با این حال قواعد آن را نمی توان از قواعد سنتی عقد ضمان بدست آورد. پیدایش ضمانت نامه بانکی به طور طبیعی وابسته به پیدایش بانک و نقش روز افزونی است که بانکها در زمینه های اقتصادی و حقوقی به عهده گرفته اند. بنابراین می توان گفت ضمانت نامه های بانکی پیش از هر چیز زاییده عرف بازرگانی داخلی و بین المللی است بسیاری از کشورهایی که قوانین مدرن و پیشرفته ای در زمینه های مختلف اجتماعی دارند،در این زمینه قانونگذاری مهمی ندارند و قواعد حقوقی ضمانت نامه های بانکی را بر پایه عملکردهای بانکی و رویه قضایی استوار ساخته اند.