مسوولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در حقوق کیفری ایران

نویسنده

چکیده

به موجب یکی از قواعد مسلم حقوقی، هر انسانی مسوول عمل خ