نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز

نویسندگان

---

چکیده

تفاوتهای موجود در چگونگی تحول نظام حقوقی کشورهایی که پادشاهی متحده را تشکیل می دهند، ایجاب می کند که هر یک از آنها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند: یعنی از سویی، انگلستان و ولز ، و از سوی دیگر اسکاتلند و ایرلند شمالی، مقاله حاضر فقط به بررسی مختصر نظام عدالت کیفری انگلستان و ولز، آن طور که در پایان 1992 اعمال می شود، می پرداز. در 1991 ، 5/55 میلیون نفر جمعیت کل پادشاهی متحده، 50میلیون نفر در انگلستان و ولز زندگی می کردند. تقریبا ¾ جمعیت در مناطق شهر، که 14درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می دهد، مستقر هستند. در حال حاضر 9/4درصد جمعیت بریتانیای کبیر به گروههای قومی اقلیت متعلقند که اندی بیش⅔ آنها از آنتیل، گویان،هند یا پاکستان می باشند.اکثریت مهاجراتی که از کشورهای مشترک المنافع آمده اند در مراکز بزرگ انگلستان استقرار یافته اند در سال 1991 به طور متوسط 3/8%از جمعیت فعال در انگلیس و ولز بیکار بوده اند