تامین در تامین خواسته

نویسنده

---

چکیده

از زمان اقامه دعوی تا صدور حکم لازم الاجراء مدتی معمولا طولانی سپری می گردد که می تواند خوانده بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد، تا با نقل و انتقال اموال خویش، اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و معمولا تحمل هزینه سنگین قانونی تحصیل نموده با مشکل مواجه یا در مواردی، غیر ممکن نماید. طولانی بودن مدت مزبور حتی در مواردی که بهر علت موانع مزبور در راه اجرای حکم قرار نمی گیرد، نیز می تواند موجب شود اموالی که در زمان اقامه دعوی موجود بوده است، تا زمان اجرای حکم، بواسطه معاملات غرری یا پیش آمدهای قهری از مالکیت خوانده و یا از دسترس خارج شده و حتی از طریق بازداشت متعلق حق دیگران قرار گیرد