دادگاه جزایی بین المللی:تحولات اخیر

نویسندگان

---

چکیده

فکر ایجاد یک دادگاه جزایی بین المللی از دیرباز وجود داشته است ولی این اندیشه که می رفت تا بعد از جنگ جهانی اول در اجرای ماده 227 معاهده ورسای با محاکمه ویلهلم دوم امپراطور آلمان تحقق یابد و به علت مخالفت هلند از استرداد نامبرده، عینیت نیافت و فقط بعد از جنگ دوم جهانی بود که توانست در قالب دادگاههای نورمبرگ و توکیو تحقق یابد.سازمان ملل متحد برای ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی ، تلاشهایی را در چارچوب کمیسیون حقوق بین الملل آغاز نمود که سرانجام منجر به تدوین طرح اساسنامه یک دیوان کیفری بین المللی در 1994 شد. مع هذا با وجود این تلاشها هنوز تشکیل دیوان کیفری بین المللی جامعه عمل به خود نپوشیده است.