دو بحث کوتاه در مورد تععد زوجات:ا)استیفای عده در نکاح منقطع.2)محدود کردن تعدد زوجات

نویسنده

---

چکیده

مطابق نص قرآن کریم و اجماع تمام مسلمین،مرد می تواند چهارزن دایم در عقد نکاح خود داشته باشد و داشتن بیش از زن ممنوع است. به اجماع شیعه امامیه نکاح منقطع نیز مجاز و مشروع است.در خصوص اصل تعدد زوجات،این مساله مخصوصا در دوران اخیر مطرح است که آیا می توان محدودیتی برای آن قائل شد و خواست مرد برای اختیار همسر جدید با وجود داشتن زن را موکول به شرایطی نمود و اجازه دادگاه را شرط دانست یا خیر؟همچنین با توجه به مشروعیت نکاح منقطع در فقه امامیه، این سوال مطرح است که آیا محدودیت چهار زن شامل نکاح منقطع نیز می شود یا مخصوص نکاح دایم است و نکاح منقطع حد نصابی ندارد در بررسی کوتاهی که به مناسبت بحث حقوق خانواده داشتم به برخی نکات قابل توجه برخورد کردم که بر آن شدم به عنوان طرح بحث و فتح باب، بحث کوتاهی در هر یک از دو زمینه مزبور داشته باشم. امید است از نظرات مستدل و مفصل اهل نظر و ارباب فضل در این زمینه مخصوصا در مورد امکان برقرار کردن مقررات محدود کننده تعدد زوجات از سوی حکومت بهره گیریم