دوره و شماره: دوره 1، شماره 21-22، دی 1377 
ثمن شناور

مهراب داراب پور


تکاپوی "جهان شمولی" تاملاتی بر حقوق بشر

پطروس پطروس غالی؛ اردشیر امیر ارجمند


بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه

ژاک بوریکان؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی