دوره و شماره: دوره 1، شماره 21-22، زمستان 1377 
9. ثمن شناور

مهراب داراب پور


10. تکاپوی "جهان شمولی" تاملاتی بر حقوق بشر

پطروس پطروس غالی؛ اردشیر امیر ارجمند


11. بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه

ژاک بوریکان؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی