بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

نویسنده

چکیده

بررسی این که چه جنایاتی در دیوان کیفری بین المللی مورد رسیدگی قرار می گیرد بحث صلاحیت ذاتی دیوان را مطرح می کند به عبارت دیگر بحث صلاحیت ذاتی، در واقع، تعیین جنایاتی است که دی