قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی

نویسنده

---

چکیده

طرح مطلب- مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران همانند بسیاری از سیستمهای حقوق و قانونگذاری به عنوان قسمتی از مقررات قانون مدنی،در شماری از مواد این قانون درج گردیده است. مقررات مربوط به قرارداد بین المللی در تاریخ 6 بهمن ماه 1313 عمدتا در مواد 966 تا 968،قانون مدنی تحت عنوان "جلد دوم- در اشخاص"و "کتاب اول در کلیات" وضع گردیده است. در این قسمت از قانون مدنی مقررات حقوق بین الملل خصوصی مربوط به احوال شخصیه مانند روابط بین پدر و مادر و فرزندان و روابط بین زوجین پیش از مقررات حقوق بین الملل خصوصی راجع به تصرف و مالکیت و حقوق راجع به اموال و قراردادهای بین المللی آورده شده است. از نظر تطبیقی مناسب است اشاره کنیم،مقررات حقوق بین الملل خصوصی فرانسه در ماده 3 قانون مدنی این کشور به اختصار درج شده و حقوق بین الملل خصوصی این کشور،عمدتا از آرا قضایی شکل گرفته است. مطابق ماده ماده 3 این قانون، اموال غیر منقول واقع در فرانسه تحت حاکمیت قانون فرانسه است هرچند متعلق به بیگانگان باشد و قوانین مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص نسبت به فرانسویان حتی آنهایی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند حاکمیت خواهد داشت