تکاپوی "جهان شمولی" تاملاتی بر حقوق بشر

نویسندگان

---

چکیده

کنفرانس حقوق بشر بر تعهد رسمی همه دولتها مبنی بر ایفای تکالیف خود در خصوص ارتقای احترام جهانی، رعایت و حمایت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای همگان بر اساس منشور سازمان ملل متحد، سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل مجددا تاکید می نماید کلیت این حقوق و آزادیها انکار ناپذیر است.بدین گونه بود که اعلامیه مصوب کشورهای شرکت کننده در کنفرانس جهانی حقوق بشر در ژوئن 1993 تعهد دولتها در قبال حقوق بشر و رعایت همه جانبه آنها را تاکید و تصدیق کرد.یکی از موضوعات مهم این کنفرانس تامل جامعه کشورها در خصوص مفهوم "جهان شمولی" بود و این در واقع به هیچ وجه تعجب انگیز نیست. همیشه هنگامی که جهان دچار دگرگونی می گردد هنگامی که اطمینان از میان می رود هنگامی که جهان دچار دگرگونی می گردد هنگامی که اطمینان از میان می رود، هنگامی که ملاکها در پس پرده ای از ابهام فرو می روند در این هنگام است که نیاز به معیارهای بنیادین بیشتر احساس می شود و دستیابی به اخلاق ضرورت پیدا می کند و میل به خودشناسی چون امری ضروری قوت می گیرد