تعادل اقتصادی در قرارداد

نویسنده

---

چکیده

تعدیل قانونی و قراردادی عقد را طی دو گفتار در شماره 20-19 مجله تحقیقات حقوقی بررسی کردیم، اکنون گفتار مربوط به تعدیل قضایی قرارداد را مورد بحث قرار می دهیم.دیدیم که طرفین قرارداد و همچنین قانونگذار می توانند برای جلوگیری از برهم خوردن تعادل عوضین در جریان اجرای قرارداد، تمهیداتی در نظر بگیرند و اگر این تعادل به نحوی برهم خورد قانونگذار با تصویب قانون و طرفین با توافق یکدیگر می توانند آن را متعادل نمایند هر چند رعاطت احترام اراده طرفین بر قانونگذار هم لازم و ضروری است و حتی الامکان باید از دخالت در قراردادی که بوسیله طرفین منعقد شده خودداری کند،ولی در صورت اقتضای مصلحت، چنین دخالتی توجیه پذیر است.