وابستگی قراردادها در زمینه اعتبارات مصرفی حقوقی فرانسه

نویسنده

---

چکیده

گروههای قراردادی بی گمان یکی از برجسته ترین و زیباترین پدیده های کنونی حقوق فرانسه ظهور گروههای قراردادی است بررسی این گروهها که در آن دو یا چند قرارداد به یکدیگر وابسته اند از ابتدای دهه 1970 آغاز شد و همچنان در مطالعات گوناگونی تداوم یافت ولی امروز است که اهمیت و جایگاه آن در کتابهای حقوق تعهدات و قراردادها روشن و مباحثی به انواع و نظام حقوقی آن اختصاص یافته است .پایان نامه دکتری آقای برنار تسییه با عنوان گروههای قراردادها که در 1975 منتشر شد. سهم بسیار زیادی در شناساندن این گروهها به جامعه حقوقی فرانسه داشته است. در مطالعات ارزشمند این نویسنده گروههای قراردادی به دو دسته تقسیم شده اند. زنجیره های قراردادی و مجموعه های قراردادی .