درآمدی بر جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازداییمقدمه گزارش: کمیته اروپایی ویژه مسایل جنایی وابسته به شورای اروپا

نویسنده

---

چکیده

شورای اروپا که یک سازمان اروپایی همکاری بین الدولی و پارلمانی است، در سال 1949 تاسیس شده است هدف آن از یک سو ایجاد اتحاد نزدیکتر بین اعضا به منظور پاسداری و پیشبرد آرمانها و اصولی است که برای آنها جنبه میراث مشترک دارد، و از سوی دیگر هموار کردن زمینه پیشرفت اقتصادیو اجتماعی کشورهای عضو است شورای اروپا که اکنون چهل عضو دارد از سال 1956 با تاسیس کمیته اروپایی ویزه مسایل جنایی توجه خاصی به مطالعات و تحقیقات جرم شناختی در سطح کشورهای عضو مبذول می دارد. این کمیته از طریق تهیه و تنظیم قطعنامه ها توصیه نامه ها و کنوانسیونها در زمینه جزایی کیفرشناختی و جرم شناختی و ارائه آنها به کمیته وزرای (وزیران خارجه) دولتهای عضو شورا برای تصویب بر فرایند قانونگذاری و به طور کلی بر سیاستگذاری در قلمرو کنترل جرم (سیاست جنایی) کشورهای مربوطه تاثیر میگذارد.کمیته اروپایی ویزه مسایل جنایی در سال 1972 مامور مطالعه در مورد مفهوم جرم زدایی با توجه به حقوق جزای کشورهای عضو گردید و به این منظور کمیته فرعی مطالعاتی مرکب از کارشناسان هفت کشور اروپایی را تشکیل داد این کمیته فرعی گزارش پوهشهای خود را در ماه مه 1979 به کمیته اروپایی ویژه مسایل جنایی ارائه داد کمیته زرای شورای اروپا در سیصد و هفدهمین اجلاس خود در ماه مارس 1980 ضمن تصویب گزارش درباره جرم زدایی مجوز چاپ و انتشار انرا بین دولتهای عضو صادر نمود.