دوره و شماره: دوره 1، شماره 122، پاییز 1376 
13. مجازات اعدام از دیدگاه حقوق بشر

پتر سونکا؛ محمدعلی اردبیلی


14. تکاپو در جهت مشروعیت دموکراتیک؟

سلیم لقمانی؛ ابراهیم بیگ زاده


20. بزه دیده شناسی

امیلییو ویانو؛ نسرین مهرا