نوآوری قانون جزای جدید فرانسه

نویسندگان

---

چکیده

نظام کیفری هر کشور مبتنی بر یک فلسفه و یا (اعتقادی) خاص بنا شده است و شاید بتوان گفت که در حال حاضر از این حیث، دو نوع نظام بزرگ کیفری در دنیای کنونی وجود دارد: الف:نظام حقوقی مذهبی ،نظامی است که بر اساس یک نوع عقیده یا اعتقاد مذهبی بنا شده است و مجموعه قواعد و قوانین و مقررات در چارچوب اصول مذهب شکل گرفته است اراده و اعتقاد عمومی در آن جامعه این است که تمامی تحولات و جریانات را در جنبه های مختلف سیاسی- اعتقادی اجتماعی و یا توجه به حفظ اصول و قواعد معنویه در آن مذهب ترسیم نمایند ب: نظام حقوقی غیر مذهبی،نوع دوم عبارت از سیستم حقوقی است که اساس و پایه اصلی اطن سیستم را جنبه اجتماعی تشکیل می دهد، هر چند ممکن است با قواعد و اصول اخلاقی یا مذهبی ارتباط داشته باشد. به عبارت دیگر رعایت جنبه اجتماعی این قواعد و اصول لازم و ضرروی است. بعد اجتماعی در لحاظ قوانین و مقررات حاکمیت دارد.