حقوق شرکتها در انگلستان

نویسنده

---

چکیده

خوانندگان این کتاب تا کنون با شماری از ویژگی های اساسی حقوق انگلستان که برای درک ان فصل از اهمیت زیادی برخوردار است، آشنا شده اند. از این رو عدم تدوین حقوق در قالب قانون شگفت آور نیست. همچنین، خواننده می داند که حقوق انگلستان میان گروهها یا قراردادهای بازرگانی و مدتی تفاوت نمی گذارد و از این امر نیز آگاه است که در انگلستان، نهادی که بتواند با دفتر ثبت تجاری و شرکتهای حقوق فرانسه مقایسه شود وجود ندارد. بنابراین خوانند نبایستی از فرا گرفت این امر دچار شگفتی شود که قواعد یکسانی بر شرکتهای شخص، خواه مدنی یا بازرگانی، حکومت کند و یک نوع قالب حقوقی شرکت نیز بتواند هم برای موسسات بازرگانی و هم غیر بازرگانی و حتی برای موسسات غیر انتفاعی از قبیل باشگاهای ورزشی بکار رود