شکل گیری قواعد بین المللی در دنیای رو به تحول ، نقد مفهوم "حقوق قوام نیافته

نویسنده

---

چکیده

در جامعه بین المللی کنونی، علاوه بر افزایش روابط دو جانبه ، رشد پدیده ای به نام سازمانهای بین المللی و اهمیت فزاینده روابط چند جانبه تاثیر به سزایی بر مباحث مختلف حقوق بین الملل داشته اند. مجادله بر سر مفهوم " حقوق قوام نیافته " یا " حقوق نرم" نشان دهنده جنبه ای از ابهامات این حقوق در قبال تغییرات ساختارین جامعه ماست. در حقوق بین الملل، به دقت حقوق از غیر حقوق تفکیک گردیده است و این مورد نظر ما نیست با وجود این استفاده از اصطلاح " حقوق قوام نیافته" این احساس را ایجاد می کند که این تفکیک چندان دقیق نیست. در تحقیق حاضر به بررسی این مساله اساسی می پردایم که " حقوق قوام نیافته" چیست. در واقع قبل از یافتن پاسخ قانع کننده برای اطن سوال تحلیل و بررسی کارکردها و تاثیرات "حقوق قوام نیافته " ممکن نخواهد بود.