بررسی نظری و عملی تسریع آیین رسیدگی کیفری

نویسنده

---

چکیده

افزایش بزهکاری،به ویژه جرائم علیه حیات بشر چون جنایات وحشتناک تروریستی یا جرائم علیه اموال نظیر کلاهبرداری در داخل کشورها و یا در سطح بین المللی و دهها جرایم دیگر خواه آن دسته که سابقه تاریخی دارند یا آنهایی که پدیدیه ای نو در جامعه امروزی محسوب می شود مثل جرایم علیه محیط زیست ، توجه اندیشمندان جهان را مضطربانه، به این حقیقت معطوف داشته است که وسائل و ابزارهای کلاسیک موجود توان مقابله، با مجرمین فعلی را که جسورانه از ابتکارات و تبحر خاصی در زمینه بزهکاری برخوردار هستند ندارند. راه و روشها و بطور کلی سیاست جنایی در این راستا محتاج به تغییر و تحول اساسی است. بدیهی است حقوق جزای ماهوی هر کشور هسته اصلی سیاست جنایی دولت حاکم و نمایانگر عدالت اجتماعی واداری آن کشور است آیین دادرسی کیفری که مشتمل بر قواعد خود معیار رفتار مجرمانه و کیفری یعنی دو رکن اصلی حقوق جزا را بررسی می کند، باید به این نقش در حد امکان به کیفیتی ساده و آسان و سریع ، به گونه ای تحقق بخشد که به حقوق اساسی افراد یا به اصطلاح روز به اصول حقوق بشر خدشه ای وارد نیابد. آیین دادرسی کیفری بهترین وسطله برای شناخت، ماهیت رژیم سیاسی هر دولت است که توسط آن مسزان آزادیها را در سیستم سیاسی یا حقوقی مشخص می نماید از قول ماریوگانو حقوقدانان قرن هجدهم ایتالیا گفته شده است که "اگر به یک کشور ناشناخته ای وارد شدید و خواستید بدانید در آن کشور آزادیهای مدنی حمایت می شود یا خیر، قانون دادرسی کیفری آنجا را ملاحظه نمایید.