بزه دیده شناسی

نویسندگان

---

چکیده

نقش، اهمیت و روئیت پذیری بزه دیده در جوامع بشری بسیار متغیر و در نوسان بوده است این نوسانها نمایانگر تحول تاریخی مفاهیم حقوقی و نیز رهیافتهای گوناگون نسبت به تفسیر و تعبیر چنین مفاهیمی، مانند مفهوم مسئولیت فردی، است. مفهوم قربانی مفهومی قدیمی است که در بسیاری از فرهنگها یافت می شود و به طور پیچیده ای با قربانی کردن مذهبی عجین است. آیین های مذهبی کهن در سرتاسر جهان، اندیشه و غالبا عمل- قربانی کردن الهی، انسانی یا حیوانی را نشان می دهند. حماسه و اساطیر، نمونه های بی شماری از قربانی کردن نمادین قربانیان را بدست می دهد.قبل از آنکه جوامع قوانین و مقررات را ایجاد کنند نظم و قانون از فرد نشات می گرفته است. بزه دیده شخصا مجازات مجرم را انتخاب می کرده و در صورت امکان، خود مجازات را اجرا می نموده است.انتقام جویی عامل محرکه چنین عدالت فردی و بازدارندگی هدف اصلی آن محسوب می شده است. نیاز به امنیت و تمایل به پیشگیری از ارتکاب تعدیات در آینده، غالبا به معنی انجام حملات پیشگیرانه قبلی بود. بدین ترتیب در جوامع اولیه، رابطه میان بزهکار و بزه دیده، اساسا نشانگر یک تنازع خام برای قدرت و بقا بود و حق فرد فرد و بزه دیده به انتقام جویی از اهمیت بسزایی برخوردار بود. با ظهور ساختارهای اجتماعی پیچیده تر چون خانواده، طایفه و قبیله تقصیر در جرایم و مسئولیت انتقام گیری از مباشران آنها از شخص به گروه منتقل شد