ضمانت اجرای حقوق دیپلماتیک

نویسنده

---

چکیده

اساس ارزش اجتماعی قواعد حقوقی در اجرای صحیح آنها است؛به عبارت دیگر حقوق ، در صورتی نقش خود را که استقرار نظم و عدالت در جامعه باشد،ایفاد می کند که رعایت قواعد آن اجباری بوده و بر تابعان آن تحمیل شود لازم به ذکر است که این خصیصه "الزامی بودن" خاص قاعده حقوقی نیست و قواعدی از نوع دیگر،نظیر احکام اخلاقی یا مذهبی نیز ایجاد تکلیف می کنند. به هر حال، در رابطه با قواعد حقوقی،این امر جنبه ای اساسی به خود گرفته و از اوصاف ابتدایی و مسلم حقوق محسوب می شود: اگر نقض قواعد حقوقی در جامعه هیچ مجازاتی را در پی نداشته باشد،برقراری نظم در جامعه مورد نظر امکان پذیر نخواهد بود پس،ضمانت اجرا وسیله جلوگیری از تجاوز به حقوق و اجبار به رعایت آن است