قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی

نویسنده

---

چکیده

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد این است که به صورت بروز اختلاف بین طرفین یک قرارداد بین المللی خصوصی ، چه قانونی حاکم خواهد بود و اختلاف پیش آمده مطابق کدام قانون حل و فصل خواهد گردید. در این خصوص مطالبی در تالیفات حقوق بین الملل خصوی در سطح داخلی و بین المللی، مطرح گردیده و نیز در دعاوی و آرا بین المللی انعکاس یافته است و ما نیز در موارد متعددی در دعاوی بین المللی جنبه های مختلف این موضوع را مورد بحث قرار داده ایم. این موضوع از جهات و زوایای متعدد، قابل بررسی است و مباحث گسترده و متنوعی را می طلبد، ولی طرح همه این مباحث در یک مقاله نمی گنجد و به همین جهت سعی کرده ایم در این مقاله نکات اصلی را با رعایت اختصار مطرح و مبانی تحلیلی مورد اعتقاد خود را بررسی کنیم.