استقلال شرط داوری

نویسنده

---

چکیده

در سالهای اخیر مستقل بودن شرط داوری از قراردادی که در آن درج می گردد موضوع بحثها و مذاکرات فراوان بوده است . بحث این است که آیا شرط داوری باید از سرنوشت قراردادی که بدان تعلق دارد پیروی کند یا اینکه می تواند وجود مستقلی داشته باشد.داوری ممکن است بصورت قرارداد عللیحده باشد،بدین صورت که طرفین به موجب یک قرارداد ملزم شوند که به صورت بروز اختلاف در خصوص معامله بین آنها، حل اختلاف از طریق داوری به عمل آید. یا ممکن است توافق طرفین یک معامله به ارجاع اختلاف بین آنها به داوری در ضمن همان معاله به عمل آید. چنین توافقی را که در ضمن معامله درج می گردد شرط ارجاع اختلاف به داوری گویند بنابراین ارجاع اختلاف به داوری ممکن است به موجب قرارداد علیحده داوری باشد یا به صورت شرط داوری که در قرارداد اصلی درج می شود.