تکاپو در جهت مشروعیت دموکراتیک؟

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم قضایی و سیاسی و اجتماعی تونس

2 ---

چکیده

در حقوق بین الملل علاوه بر سرزمین و جمعیت ، حکومت یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت است حکومت در واقع شکل حقوقی قدرت سیاسی است.شکل گیری و سازمان یافتن قدرت سیاسی در یک سرزمین در قلمرو حقوق بین الملل نبوده بلکه در محدوده حقوق عمومی داخلی به خصوص حقوق اساسی است. در حقوق بین الملل موضوعه برای اینکه حکومت بتواند موجودیت پیدا کند باید از دو ویزگی بر خوردار باشد: انحصاری بودن:از آنجا که در جامعه بین المللی سلسله مراتبی میان تابعان حقوق بین الملل وجود ندارد، لذا هر دولت حاکمیتش را بر سرزمین خود اعمال می کند بدون آنکه به سایر دولتها اجازه مداخله در آن را بدهد. موثر بودن : دولت باید قادر باشد حاکمیت را به طور موثر نیز اعمال نماید بدین معنا که دولت باید در عمل نظم عمومی و امنیت را در سرزمین خود تامین نموده، آنرا اداره نماید. دولت همچنین باید به طور واقعی و موثر اعمال دولتی از جمله اجرای تعهدات بین المللی را انجام دهد.