مین های زمینی:از ضرورت تا بشر دوستی

نویسنده

---

چکیده

مین های زمینی و تراژدیهای انسانی ناشی از انفجار آنها "به مثابه بیناری مهلکی" که گمان می شد بعد از پایان دو جنگ جهانی از میان رفته است ، یکبار دیگر در جامعه جهانی خود نمایی می کنند وجود بیش از 110 میلیون مین در بیش از 60 سرزمین یا کشور جهان که اغلب آنها از سرزمین ها و کشورهای در حال توسعه می باشند سبب بروز مشکلات عدیده روانی، اجتماعی، اقتصادی و در یک کلام یکی از عوامل مهم و موثر در جلوگیری از رشد و شکوفایی و توسعه جامعه جهانی شده است