اقرار ناشی از اختیار

نویسنده

---

چکیده

مهترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می گیرد حدیث نبوی "اقرار العقلاء علی انفسهم جائز" است. به موجب این روایت ،اعتبار اقرار منوط به دو شرط اساسی است،اول آنکع اقرار کننذه عاقل باشد. دوم آنکه مفاد اقرار به ضرر خود او باشد. بنابراین،اقرار غیرعاقل و نیز اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر است،اصولا معتبر شناخته نمی شود معهذا،در فقه قاعده دیگری وجود دارد که بر اساس آن در موارد خاصی،اقرار طفل و نیز اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است صرفا به لحاظ اختیارات اقرار کننده معتبر شناخته می شود.