قانون و سیاستهای ایالات متحده در خصوص کنترلهای صادراتی سیاست خارجی

نویسنده

---

چکیده

یکی از معدود عرصه های حقوقی که در آن دعوای مهم و جدی بین ایالات متحده و متحدانش وجود دارد مربوط می شود به ماهیت و قلمرو مقررات ملی، تجارت بین الملل. این دعوای با سابقه طولانی و صدمه زننده به هر دو طرف ، ابتدا، آن طور که توسط دادگاهها به تفصیل بررسی شده است، در ارتباط با اجرای فراسرزمین قوانین ضدتر است آمریکا از طریق "دکترین آثار" واقع شده و از پرونده آلکوآ در سال 1945 شروع شد. از آن زمان دعوی بگونه ای فزاینده توسعه یافته و عمیق گردیده است: این دعوی به موضوعاتی نظیر حمل و نقل دریایی بین المللی و با اعمال فرا سرزمینی آیین های استنطاقی و سایر روشهای ماقبل محاکمانی تشدید شده است.