توصیف و حقوق بین الملل خصوصی

نویسندگان

---

چکیده

توصیف که عمل اساسی استدلال حقوقی است دو وظیفه عمده به عهده دارد. وظیفه نخست آن را در هر رشته می توان ملاحظه نمود در این وظیفه ، توصیف عبارت است که از سهولت سخن، بدین ترتیب که یک واژه اجازه می دهد که یک تعریف طولانی به طور اجمالی بیان شود وظیفه دوم که اختصاصی تر و ویژگی آن را بیشتر مشخص می سازدعبارت از این است که توصیف، یک نظام حقوقی را تعریف می کند. چنانکه اساسی ترین تقسیم حقوق فرانسه یعنی تمیز حقوق عمومی از حقوق خصوصی نشان دهنده این امر است این تقسیم بندی حتی در تعیین حدود و رشته مورد بحث دخالت دارد: روابط خصوصی بین المللی .در حالی که مقام رسمی یک کشور احتمالا یک قانون خارجی را درباره رابطه میان افراد به اجرا در می آورد، حقوق خارجی عمومی اصولا غیر قابل اجرا تلقی می شود جچون مستقیما منافع دولت دیگری را تامین می نماید