سیاست جنایی

نویسندگان

---

چکیده

روابط حقوق جزا و سیاست به دو شکل متجلی می شود اول استفاده از ابزارها و روشهای کیفری توسط حقوق جزا در فعالیتها و یا در جهت اهداف سیاست کلی. دوم سیاست متحده و معمول توسط یک دولت یعنی اصول اهداف و روشهای معمول به وسیله قوای عمومی یک کشور به منظور مبارزه با بزهکاری بررسی جداگانه این دو جنبه از آن جهت مفید و جالب توجه است که هر دولت یا هر حکومت ممکن است سیاست جنایی ویژه ای را در زمینه جرم سیاسی، که به نوبه خود بخش خاصی از کل اعمال بزهکارانه را تشکیل می دهد اتخاذ کند اما در مقاله حاضر از سیاست جنایی گفتگو خواهد شد.