تاملی بر نظم نوین جهانی

نویسنده

---

چکیده

به محض خاتمه جنگ خلیج فارس، جرج بوش رئیس جمهور آمریکا ، استقرار یک نظم نوین جهانی را نوید داد. بررسی مفهوم " نظم نوین جهانی" در چارچوب توسعه تاریخی آن دارای اهمطت زیاد است؛ زیر امشمول سیر تاریخی این نظم از آخرین سالهای قرن پانزدهم مبین اشکال مختلف و اداره جوامع بشری، در جهت رشد جامعه ای قابل زیست بوده است که در آن کل جوامع بشری تابع یک سری مقررات جهان شمول باشند بوده است کلیسایی اصطلاح " نظم نوین جهانی" نشان دهنده این اراده است که در نظم مورد نظر یک مرکز قدرت با نهادهایی که موجودیت خود را از همین قدرت برگرفته و در جهت اداره آن لزوم می نمایند باید بر جهان حاکم شود.