اجازه ولی در عقد نکاح

نویسنده

---

چکیده

بر اساس ایم ماده، دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتا از تحت ولایت خارج است، از نظر نکاح نمی تواند مستقلا اقدام کند در د در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده از واقع نمی شود باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند لزوم اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره در ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود ماده 1043 سابق مقرر می داشت: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش از 18 سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر و جد پدری اوست" یعنی اگر دختر به سنی رسیده باشد که قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسیدن به آن سن از تحت ولایت خارج می شود در عین حال در مورد نکاح مستقل نیست و باید اجازه ولی را بگیرد در اصلاحیه سال 1361 چون قانونگذار مبنا و ملاک را سن بلوغ قرار داده و سن 18 سال دیگر به عنوان اماره رشد شناخته نمی باشد و ماده 1209 نیز حذف شد، عبارت سن 18 سال در ماده 1043 به سن بلوغ تبدیل شد. و صدور ماده مزبور به این شکل درآمد: " نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست