اصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه

نویسنده

---

چکیده

یکی از قواعد فقهی قاعده اصاله اللزوم در عقود است و معنای آن به طور اجمال این است که اصل در کلیه عقود اعم از تملیکی و عهدی لازم بودن آن است مطالب این قاعده ذیلا در ضمن سه مبحث بررسی می گردد