فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سندرسمی

نویسنده

---

چکیده

پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله در ردیف مسایل پر بحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلا فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند