رویه قضایی بین المللی

نویسنده

---

چکیده

حوادث خونباری که پیرو اعلام استقلال بوسنی- هرز گوین در این کشور روی داده، و هنوز هم ادامه دارد بر همگان دانسته ایت. جنگ و خونریزی ، نسل کشی نقض وسیع و سیستماتیک حقوق انسانی به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین المللی و سایر حوادث وحشتناک ، از اموری هستند که حقوق بین الملل امروز زدودن آنها را در صحنه روابط انسانی و بین المللی در زمره آرمانها و قواعد خود قرار داده است اغراق نیست اگر گفته شود که حقوق بین الملل یکی از قربانیان جنایات هراس انگیزی بوده است که در بوسنی هرزه گوین و سایر نقاط یوگسلاوی سابق رخ داده است. این حقیقت به دلیل ناتوانی ارگانها و اعضای جامعه بین المللی در جلوگیری از این حوادث نمود بیشتری نیز یافته است.