صلح مال در برابر تعهد به پرداخت مستمری(تطبیق با قرارداد مشابه در حقوق فرانسه)

نویسنده

---

چکیده

در جهان پر رمز و راز امروز محیط و شرایط زندگی از سادگی بیرون آمده و دستخوش پیچیدگیهایی در همه امور صنعتی، کشاورزی بازرگانی خدماتی و در نتیجه روابط مالی، مبادلاتی و اجتماعی شده است. اطن پیچیدگیها با گسترش روز به روز دامنه آگاهیهای علمی و تحقیقاتی فزونی می یابد و بیش از پیش در همه ششون مختلف زندگی انسانی سایه می افکند دانش بشری سریع تر از حرکات تکاملی اکثریت افراد جوامع به پیش می رود و بشریت را لنگ لنگان به دنبال خود می کشد نتیجه این فاصله در ازای زمان چه خواهد بود، و چه سرنوستی در انتظار بشر است، ناپیدا و غیر قابل پیش بینی است.آنچه تردید نمی پذیرد این است ، که روی هم رفته تامین رفاه و زندگی با اطمینان و بدون نگرانی، انگیزه جنبشهای و کاوشهای علمی است.