نظارت در سازمان جهانی تجارت: مکانیزم بررسی خط‌مشی تجاری

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کارایی حقوق بین‌الملل اقتصادی بسته به اجرای شفاف قوانین و خط‌مشی‌ها از سوی دولت‌ها می‌باشد. تبادل اطلاعات مربوط به خط‌مشی‌ها و رویه‌های تجاری دولت‌ها یکی از روش‌های افزایش امنیت و قابلیت پیش‌بینی ضروری برای حرکت درست چرخ‌های تجارت بین‌الملل می‌باشد. اداره و اجرای غیرشفاف خط‌مشی‌ها و رویه‌های تجاری منجر به عدم قطعیت می‌گردد که خود فی نفسه می‌تواند به‌عنوان مانعی در مسیر تجارت بین‌الملل عمل کند.پیدایش مکانیزم بررسی خط‌مشی تجاری، عنصر نهادی جدید و مهمی را در نظام گات و سازمان جهانی تجارت ایجاد نموده است. این پدیده در واقع یک مکانیزم نظارتی برای افزایش شفافیت سیاست‌های تجاری اعضا و ترقی و بهبود اجرای قواعد حقوقی سازمان جهانی تجارت است که در افزایش کارایی سازمان مؤثر است.در این مقاله تلاش شده است تا با تبیین ماهیت و ویژگی‌های مکانیزم بررسی خط‌مشی تجاری موجود در سازمان جهانی تجارت، همراه با مطالعه موردی، نقش این رکن را در افزایش شفافیت، ارتقای رعایت مقررات سازمان و جلوگیری از بروز اختلافات تجزیه و تحلیل نماییم.