محرمانه یا آشکار بودن داوری تجاری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

محرمانه بودن یا بالعکس آشکار بودن داوری تجاری در سالهای اخیر به یکی از موضوعات بحث انگیز در مجامع حقوقی و رویه قضایی محاکم کشورهای مختلفف در آمده است یکی از امتیازات داوری در مقابل رسیدگی دادگاههای دادگستری ویژگی خصوصی و بسته بودن آن است؛ بدین معنی که طرفین دعوا بر خلاف متداعیین در دادگاههای دادگستری خود روش و نحوه حل و فص اختلافات را بر می گزییند و در اکثر موارد خود آنها داور یا داوران را انتخاب و به این کار منصوب می نمایند لذا بدین طرفین دعوا و اعضای هیات داوری یک رابطه نزدیک و بسته ای وجود دارد به همین دلیل گفته می شود که جلسات استماع و رسیدگی هیات داوری خصوصی بوده و معمولا تنها به افرادی اجازه حضور داده خواهد شد که طرفین دعوا بر این امر توافق نموده است