پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی

نویسنده

---

چکیده

مطالعات و یافته های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتا از مجازات، آن هم از انواع شدید آن، استفاده می کرده اند به عنوان نمونه ، قانون "هیتی ها" یا " هی تییت ها" و قانون"حمورابی: که مربوط به حدود چهار هزار سال پیش است و حدود یک قرن پیش کشف شده اند، رژیم کیفری نسبتا شدیدی را البته با درجه های متفاوتی- برای حمایت ار ارزشهای غالب و حاکم در جوامع خود و نیز مبارزه با متجاوزان به این ارزشها پیش بینی کرده بودند. اما به حکایت همین یافته های حقوق کیفری و مکاتب مختلف فلسفی- کیفری این شدت و حدت نظام کیفری نتوانسته است آن طور که انتظار می رفته است، منحنی جرایم را مهار کند یا آنها را از میان ببرد