دوره و شماره: دوره 2، شماره 25-26، تابستان 1378 
5. پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی

علی حسین نجفی ابرندآبادی


7. آموزش حقوق بشر

اردشیر امیر ارجمند


10. حقوق و اخلاق

رونالد دورکین؛ محمد راسخ


14. مفهوم حق : درآمدی تاریخی

مارتین پی. گلدینگ؛ محمد راسخ