همسویی حقوق معاهدات و حقوق مسوولیت بین المللی

نویسندگان

چکیده

قضیه گابچیگووو- ناگی ماروس به خصوص از جهت دستاوردی که برای حقوق بین الملل محیط زیست داشت قابل توجه است. این قضیه امکان داد تا آثار و نتایج تکامل قواعد مربوط به حفاظت محیط زیست بشری بر حقوق رودخانه ای مورد سنجش قرار گیرد . کشورهای ذیفع دیگر نمی توانند همکاری خود را به تقسیم منابع رودخانه ها محدود کنند؛مثلا دانوب اصولا برای کشتی رانی و تولید برق مورد استفاده قرار گرفته است و کشورهای مربوطه باید با همدیگر این ثروت طیعی را با توجه به الزامات زیست محیطی اداره کنند. معاهده 16 سپتامبر 1977 منعقده میان چکسلواکی و مجارستان ساخت و چگونگی کارکرد تعدادی پله آبی را برای بهره برداری در بخش براتیسلاوا- بوداپست پیش بینی می کرد که نهایتا باعث تشویشی خاطر مجامع علمی و نیز افکار عمومی شد. در پی توسعه سیاسی و اقتصادی در اروپای مرکزی در اواخر دهه هشتاد،جونگرانی و مخالفت حاکم شد تا بدانجا که باعث قطع عملیات مربوط به پروژه گردید. مجارستان عملیات را متوقف کردف از جمله ساختن پله آبی ناگی موروس در پایین دست بخش رودخانه را در بالا دست اسلواکی آبها را تغییر مسیر داد تا سدی در خاک او در گابچی کووو تغذیه شود، اسلواکی با این کار راه حلی به جای راه حل اول برای طرح اولیه پیدا کرد. به این ترتیب التزامات زیست محیطی با پیش بینی های طرفین با هم برخورد کرد و مساله همکاری جدیدی را مطرح نمود و باعث بروز اختلافی نیز گردید که به دیوان ارجاع شد . به طور خلاصه قضیه مذکور تلاقی یا برخورد حقوق قراردادی ناشی از معاهده 1977 و اسناد مربوطه و یا ضمیمه آن با قواعد عمومی مربوط به رژیم حقوقی رودخانه ای و حمایت از محیط زیست است. قضیه همچنین باعث شد که دی