آموزش حقوق بشر

نویسنده

---

چکیده

حقوق بشر تاریخی شورانگیز دارد حقوق بشر ریشه در تمام مکاتب بزرگ فلسفی جهان داشته و مبناس نهضتهای آزادیخواهانه و مساوات طلبانه در تمام جهان بوده و هست.اگر چه ممکن است حقوق بشر قدمتی به تاریخ نوع انسان داشته باشد ولی شناسایی جهانی و توسعه آن بدون تردید و در حد وسیعی مدیون تلاشها و کوششهای سازمان ملل متحد است. اعضاء سازمان ملل متحد در منشور این سازمان اعلام می کنند که رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی یکی از اهداف مهم آنها است. از 1945 تا کنون ترویج و حمایت از حقوق بشر یکی از مهمترین نگرانیها و زمینه های اصلی کار سازمان ملل متحد بوده است.