دولت و جهانی شدن حقوق

نویسنده

---

چکیده

جهان امروز دیگر جهان سابق نیست. پیشرفتهای چشم"یر علوم ، فن آوری و ارتباطات در سده نوزدهم و بخصوص در قرن بیستم، داده هاب مادی هستی ما را متحول و دگرگون نموده است. زندگی کل بشریت تغییر کرده است؛همچنین این زندگی متاسفانه، با تسلیحات هسته ای، آلودگی صنعتی و غیره تهدید می شود، تعداد دولتها رو به فزونی گذاشته است، بطوری که این تعداد از چهل دولت در ابتدای سده بیستم به حدود دویت دولت حاضر رسطده است اما جهان همچنان تحت سلطه همان هفت یا هشت دولتی است که از پایان قرن نوزدهم آن را هدایت و رهبری کرده اند، ایالات متحده آمریکا از پایان جنگ سرد،آنچنان جهان را به زیر سلطه خود کشیده است که تا به حال هیچ کشوری نتوانسته چنین کاری بکند.امریکا برتری مطلقی را در پنج قلمرو و قدرت یعنی سیاسی؛اقتصادی،نظامی ،فن آوری و فرهنگی اعمال می کند. تعداد اندکی از کشورهای جدید التاسیس ناشی از استعمار زدایی توانسته اندا به سطح رضایت بخشی از توسعه دست یابند. فاصله درآمدهای فیمابین کشورهای غنی و فقیر افزایش یافته است. فضای هرج و مرج عمومی در حال گسترش است از جمله هرج و مرج اقتصادی که با بحران مالی 1997 در آسیا شروع و در حال حاضر سراسر جهان بخصوص برزیل را فرا گرفته است، یا هرج و مرج نظامی با حدود شصت مخاصمه مسلحانه از 1989 که منجر به مرگ صدها هزار انسان و آوارگی بیش از 17 میلیون نفر شده است.