طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

نویسنده

---

چکیده

در حقوق انگلستان صغر سن در کنار برخی از عوامل دیگر تحت عنوان دفاعیات عام مورد بحث قرار می گیرند. دلیل این که این دفاعیات را "عام" می نامند آن است که آنها در مورد همه جرایم قابل استناد هستند و از این جهت با دفاعیات خاص که تنها در جرایم خاصی قابل اعمال می باشند تفاوت می کنند. نمونه دفاعیات نوع دوم ، دو دفاع "تحریک" و "مسوولیت تخفیف یافته" می باشند که تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفیف مسوولیت مرتکب از قتل عمد و به قتل عیر عمد می گردند. در دفاع "تحریک" متهم ، تحریک شدن خود در نتیجه گفتار یا رفتار مقتول یا شخص ثالث و در دفاع "مسوولیت تخفیف یافته " اختلال دماغی خود (که به حد جنون نمی رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح می نماید این دفاعیات را از این حیث که به جای سلب کامل مسوولیت تنها باعث تقلیل آن می شوند، دفاعیات جزئی یا عذرهای جزئی نیز می نامند