حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجوانان بزهکار

نویسنده

---

چکیده

در بیست سال اخیر سازمان ملل بسیار کوشیده است تا اجرای عدالت کیفری درباره صغار، پیشگیری از جرایم اطفال و حمایت از صغار محروم از آزادی را بهبود بخشد . سخن ما در این همایش درباره چهار سند مهم خواهد بود که هر یک تاثیر به سزایی بر سرنوشت اطفال و نوجوانان بزهکار در جهان بخشیده است این چهار سند عبارت اند از:-مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل درباره تشکیلات و چگونگی دادرسی صغار موصوف به "قواعد بیجینگ".-اصول راهبردی سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم اطفال موصوف به "اصول ریاض".- قواعد حداقل سازمان ملل برای حمایت از اطفال محروم از آزادی.-پیمان حقوق کودک 1989.