دیوان کیفری بین المللی

نویسنده

---

چکیده

غالب بن شیخ، معاون کنفرانس جهانی ادیان برای صلح، می گوید:"جنگ ذاتی رفتار انسانی اسا" بنابراین باید پذیرفت که زندگی اجتماعی بدون جنگ، جنگ در خانواده ها، جنگ در شرکتها، جنگ میان ملتها یا میان دولتها وجود ندارد.جنگ حتی می تواند مشروع هم باشد. شاخصه تاریخ بشریت جنگ، نسل کشی و تنفر و انزجار است و قرن بیستم شاهد ظهور دو جنگ بین المللی به قصد سلطه جهانی و همچنین ظهور یک اخلاق عمومی بین المللی است اما از هیتلر تا میلوسویچ و از آن جمله عیدی امین دادا و پل پت یا صدام حسین فقط اندکی از جنایتکاران بزرگ با اتهامات رسمی و مشخص محاکمه شده اند.