تعریف و منابع حقوق بین الملل اقتصادی

نویسنده

---

چکیده

حقوق بین الملل اقتصادی بعنوان بخشی از حقوق برای حقوقدانان انگلیسی نامانوس می باشد. در عین حال، هیچس رشد فزاینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم و نقش فعال انگلستان را در این پروسه انکار نمی کند جان مینراد کینز اقتصاد دان بریتانیایی در طرح ریزی سیستم برتن وودز چهره ای کلیدی داشت. این سیستم ایجاد سه سازمان را پیش بینی می کرد:اولا صندوق بین المللی پول به منظور تامین ثبات در مبادلات پولی بین دولتها بعد از جنگ و ثانیا بانک بین المللی ترمیم و توسعه به منظور فراهم نمودن کمک توسعه ای که این مکان را به همه دولتها داد تا در تجارت جهانی فعالانه شرکت کنند. بریتانیا از جمله دولتهای موسس دو سازمان مزبور بود و همچنین در برنامه های مربوط به بازسازی اروپای غربی و کمک به کشورهای از استعمار رهایی یافته افریقایی ، آسیایی و حوزه کارائیب شرکت داشت. اما سازمان سوم در سیستم برتن وودز یعنی "سازمان تجارت بین المللی ITO بویژه به خاطر "عدم تصویب کنگره ایالات متحده هرگز موجودیت پیدا نکرد خلا ناشی از عدم تاسیس سازمان تجارت بین المللی از طریق موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت جبران شد.