آثار حقوقی الحاق ایران به موافقتنامه تریپس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشگاه آزاد واحد امارات

چکیده

امروزه نقش‌‌ اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار را تولید علم بر عهده دارد. دولت ها باید محیط مناسبی را ایجاد کنند که پدیدآورندگان آثار فکری با اطمینان بتوانند فعالیت کرده، و از نتایج تولید فکری خود منتفع شده، به تولید و توسعه هر چه بیشتر دانش بپردازند. همچنین حمایت از اینان نباید به گونه‌ای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود، چراکه همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان قبلی استوار است. این کلیت در قالب حقوق مالکیت فکری قابل پیگیری بوده و جوامع به ویژه در این عصر که گستردگی علم، دانش و هنر شاخصه آن تلقی می گردد، نمود یافته است. مسلما هر کشور برای دور نماندن از حمایت دانش و هنر و به تبع آن دانشمندان و هنرمندان مقرراتی را در این راستا تدوین و اجرا می نماید. آنچه در این عرصه مد نظر بوده حمایت همه جانبه ای است که جامعه بین المللی آن را در قالب موافقت نامه های مختلف و در این حوزه موافقت نامه موسوم به تریپس ایجاد نموده است. اهمیت این موافقت نامه تنها به تقابلات، خلاء ها و همپوشانی با قوانین ملی ختم نمی گردد. وجود خلاء ها و نواقص تقنینی داخلی در این عرصه ضرورت الحاق به این موافقت نامه را به طور فزاینده ای القاء می نماید. این نوشته در صدد تحلیل آثار حقوقی ناشی از الحاق به این موافقت نامه در نظام حقوقی ایران است. بازنگری، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات داخلی از آثاری است که به این الحاق مترتب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The legal effects of Iran's accession to the TRIPS Agreement

نویسندگان [English]

 • tavakol habibzadeh 1
 • MASUME SAD KHOSRAVI 2
1 Faculty Member of Imam Sadiq University
2 UAE Free University
چکیده [English]

Today, science plays an essential role in the economy and sustainable development. Governments have to create a good environment where creators of intellectual works can work reliably, and benefit from their intellectual production outcomes, to produce and develop as much knowledge as possible. Their support should not be limited in such a way as to limit the space for scientific growth, since progress in science is always based on the use of the works of previous creators. This universality can be traced in the form of intellectual property rights and societies, especially in this era, are characterized by the broadness of science, knowledge and art. Certainly, each country will develop and implement regulations in order to stay away from the protection of science and art and, consequently, scientists and artists. What is considered in this area is the comprehensive support provided by the international community in the form of various agreements and in this area of ​​the so-called "tryps" agreement. The importance of this agreement is not limited to confrontations, imperfections and overlapping with national law. The existence of internal deficiencies and deficiencies in this field increasingly requires the addition of this agreement. This article seeks to analyze the legal effects of joining this agreement in the Iranian legal system. Revision, modification and completion of internal laws and regulations of the works that are annexed thereto.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Intellectual"
 • " Property"
 • " Rights"
 1. منابع و ماخذ

  الف-منابع فارسی

  1. امامی ،اسدالله، حقوق مالکیت صنعتی، تهران، میزان ،9819، (ص 811) .
  2. جعفری لنگرودی، ‌محمّد جعفر. ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ اوّّل ،2911، (ص 121) .
  3. شیخی ، مریم ، راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی با لحاظ حقوق تطبیقی ، مجله فقه و حقوق ، سال چهارم ، شماره 13 ، تابستان 1386،ص:  (178) .
  4. قاسمی، علیرضا ،بررسی مقایسه ای حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران، ترجمه وحید بزرگی ،9833، (ص 99) .
  5. کاتوزیان، ناصر. مقدم  علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، انتشارا  مدرس، چاپ بهمن، چاپ دوازدهم ،مهرماه 2913، (ص 11) .

  1. Imami, Asadollah, Industrial Property Rights, Tehran, vol. 9819 (p. 811).

  2. Jafari Langroudi, Mohammad Jafar. Terminology of Law, Treasure of Knowledge, First Edition, 2911 (p. 121).

  3. Sheikhis, Maryam, Criminal Procedures Against Industrial Property Rights Violations in Comparative Law, Journal of jurisprudence and law, Fourth Year, No. 13, Summer 2007, p. (178).

  4. Ghasemi, Alireza, Comparative Study of Intellectual Property Rights at the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization, Tehran, Iran, 9833. (p. 99).

  5. Katoozian, Nasser. Top of the science of law and study in the legal system of Iran, published by Madras, Bahman Bahman, Twelve, October 29, 13, (p. 11).

  ب- منابع لاتین

             

  1. - Janice, Denoncourt, Intellectual Property Law, Second Edition, Routladge, 2010, p. 73.
  2. - kamel,edris,intellectual property a power tool for economic growth,WIPO Publication,2003,p;76
  3. - Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement.