دوره و شماره: دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 1-396 
مفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک متن

صفحه 71-98

10.29252/lawresearch.22.86.71

سید مصطفی محقق داماد؛ محمد عبدالصالح شاه نوش فروشانی


حق بر داشتن سواد رسانه ای؟

صفحه 327-352

10.29252/lawresearch.22.86.327

مهناز بیات کمیتکی؛ زین العابدین یزدان پناه