دوره و شماره: دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 1-405 
امر اخلاقی و حق

صفحه 19-48

10.29252/lawresearch.22.87.19

محمد راسخ؛ مائده تسخیری؛ علیرضا اسکندری؛ فائزه عامری