تأملی بر نقش دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی درتوسعه و تحول نظام بین‌المللی حمایت از حقوق اقلیت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه قم، گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

حقوق اقلیت‌ها، به گونه‌ای فزاینده به مثابه بخشِ لاینفکِ راهبرد ملل متحد در راستای ارتقا و حمایت از حقوق بشر، توسعه‌ی انسانیِ پایدار و صلح و امنیت مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در این راستا، دیدگاه‌ها و رویه‌ی قضایی دیوان دائمی دادگستری بین-المللی راجع به این حوزه را، می‌توان مبنای مستحکمی برای حمایت از اقلیت‌ها و ارتقای حقوق آن‌ها در چارچوب ملل متحد و سایر سازِکارهایِ بین‌المللی و منطقه‌ای ذیربط به شمار آورد. جالب توجه است که مقررات مربوط به اقلیت‌ها در اسناد حائز اهمیتِ حقوق بشری همچون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون چارچوب حمایت از اقلیت-های ملی شورای اروپا و همچنین اعلامیه‌ی 1992 ملل متحد راجع به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی یا ملی، مذهبی و زبانی، بر اساس رویه‌ی قضایی دیوان دائمی در زمینه‌ی اقلیت‌ها و حقوق آن‌ها پایه‌ریزی و انشاء شده‌اند. براین‌اساس، پیروی از یافته‌ها و نظرات دیوان دائمی در خصوص حقوق اقلیت‌ها، می‌تواند راه را برای تحولی در حمایت از این گروه‌ها، هم در رابطه با اشخاص متعلق به آن‌ها و هم راجع به هویت جمعی ایشان، در قالب اسناد حقوقیِ الزام‌آورِ تخصصی و از رهگذر کاهش کاستی‌های موجود هموار سازد. مقاله‌ی حاضر می‌کوشد تا به شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی نقش دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی را درتوسعه و تحول نظام حقوقیِ بین‌المللی حمایت از اقلیت‌ها تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Permanent Court of International Justice in the Development of International Minority Protection System

نویسندگان [English]

  • Mostafa Fazaeli 1
  • Mousa Karami 2
1 academic mmember staff at international law departement
2 Ph. D. Candidate in Public International Law, Faculty of Law, University of Qom
چکیده [English]

Minority rights are increasingly recognized as an integral part of the United Nations' strategy towards the promotion and protection of human rights, sustainable human development, and peace and security. Permanent Court of International Justice (hereinafter PCIJ), has played a pivotal and determinative role in interpreting and developing international legal framework concerned with the protection of minorities. Interestingly, the related material of some highly significant human rights instruments such as International Covenant on Civil and Political Rights, Convention on the Rights of the Child, Framework Convention for the Protection of National Minorities as well as the 1992 UN Declaration on the Rights of Persons belonging to Ethnic, National, Religious and Linguistic Minorities is based on and built upon the case law of PCIJ regarding minorities and their rights. Views and precedent of PCIJ in this regard could be regarded a reliable foundation for the protection of minorities and promotion of their rights within the framework of UN and other relevant international and regional mechanisms. Accordingly, following PCIJ's opinions and precedent as to minority rights can pave the way for an evolution in protection of these groups through specific binding international instruments. The present study, through a descriptive-analytic approach, attempts to investigate the role of PCIJ in development of international minority protection system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PCIJ
  • League of Nations
  • Minority Rights
  • Human Rights
  • Minority Treaties
منابع و مآخذ
الف) فارسی
- کتاب­ها
- خوبروی پاک، محمدرضا (1380). اقلیت­ها. تهران: شیرازه.
- عبداللهی، معاذ و عبداللهی، جوانمیر (1393). نسل­زدایی فرهنگی. تهران: مجد.
- عزیزی، ستار (1394). حمایت از اقلیت­ها در حقوق بین­الملل. چ دوم، تهران: مؤسسه­ی مطالعات و پژوهش­های حقوقیِ شهر دانش.
- فضائلی، مصطفی و کرمی، موسی (1395). حمایت از حقوق فرهنگی اقلیت­های قومی در حقوق بین­الملل: با نگاهی به وضعیت کُردها در ترکیه. تهران: مؤسسه­ی مطالعات و پژوهش­های حقوقیِ شهر دانش.
- قاری سیدفاطمی، سیدمحمد (1388). حقوق بشر در جهان معاصر. دفتر دوم، چ نخست، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
- ممتاز، جمشید، رنجبریان، امیرحسین (1387). حقوق بین‌الملل بشردوستانه: مخاصمات مسلحانه‌ی داخلی. چ سوم، تهران: میزان.
- مهرپور، حسین (1390). نظام بین­المللی حقوق بشر. چ چهارم، تهران: اطلاعات.
 
- مقاله­ها
- ذوالعین، نادر (1374-1373). «حمایت از حقوق اقلیت­ها در حقوق بین­الملل». تحقیقات حقوقی، شماره 15: 461-437.
- زمانی، سیدقاسم (تابستان 1384). «حمایت از اقلیتها در اسناد جهانی حقوق بشر». پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق)، دوره 7، شماره 16: 187-145.
- فضائلی، مصطفی و کرمی، موسی (تابستان 1395). «تأملی بر نسبت میان حمایت از اقلیت‌ها و صلح و امنیت منطقه‌ای در اسلام و حقوق بین‌الملل». پژوهش­های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 3، شماره 2، شماره پیاپی 8: 146-123.
- فضائلی، مصطفی و کرمی، موسی (بهار 1396). «حمایت از اقلیت های مذهبی در نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حقوق بشر». پژوهش­های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 4، شماره 1، شماره پیاپی 11: 142-113.
- فضائلی، مصطفی و کرمی، موسی (پاییز 1396). «حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها در پرتو تفسیر عام شماره 21 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی». پژوهش حقوق عمومی، دوره 19، شماره 56: 32-9.
- لسانی، حسام­الدین (بهار و تابستان 1382). «جایگاه اقلیت­ها در حقوق بین­المللی بشر: آخرین دستاوردها». اندیشه­های حقوقی، سال اول، شماره سوم: 153-129.
- محمودی، سیدعلی (تابستان 1388). «خودکامگی اکثریت و حقوق اقلیت­ها در دمکراسی لیبرال». فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 2: 299-281.
 
ب) انگلیسی
- Books
- Barten, Ulrike (2015). Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination. Cham Heidelberg/New York/Dordrecht/London: Springer.
- Capotorti, Francesco (1979). Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities: New York: United Nations.  E/CN4/Sub2/384/Rev. 1, Un E91XIV2.
- Claude, Inis L. (2014). National Minorities: An International Problem. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- The International Centre for the Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS) (2011).Non-Discrimination in International Law: A Handbook for Practitioners. London: INTERIGHTS.
- Mehta, R. Sampat (1972). Minority Rights and Obligations. Ottawa: Harpell's Press.
- O'Nions, Helen (2016). Minority Rights Protection in International Law: The Roma of Europe. 2nd published, New York: Routledge.
- UN (2012). Summaries of Judgments, Advisory Opinions, and Orders the Permanent Court of International Justice, New York: United Nations Publication. ST/LEG/SER/Add. 4.
 
- Articles
- Fink, Carol (1995). "The League of Nations and Minorities Question". World Affairs, vol. 157, no. 4: 197-205.
- Hidayat, Rehman, Zubair, Muhammad (July 2013). "Development of Minorities' Rights and Critical Analysis of Contemporary Comparative International Human Rights Law for their Protection", International Research Journal of Social Sciences, Vol. 2(7): 53-58.
- Packer, John (1993). "On the Definition of Minorities", in: John Packer and Kristian Myntti (eds.) The Protection of Ethnic and Linguistic Minorities in Europe. Turku/Åbo, Finland: Institute for Human Rights, Åbo Akademi University.
- Rosting, Helmer (1923). "Protection of Minorities by the League of Nations". The American Journal of International Law, vol. 17, no. 4: 641-660.
- Swamy, Anarayana (December 2014). "International Perspective to Protect the Human Rights of Religious Minorities- A Critical Study". Journal of Humanities and Social Science, Vol. 19, Issue 2, Version IV: 14-19.
- Wippman, David (1997). "The Evolution and Implementation of Minority Rights", Fordham Law Review, No. 66.
- Wiessner, Siegfried (2011). "The Cultural Rights of Indigenous Peoples: Achievements and Continuing Challenges". EJIL,vol.22, no. 1:121-140.
 
- Instruments, Judgments, Advisory Opinions, Order
- Council of Europe (CoE) (1995). Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM).
- ICJ (26 February 2007). Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment. ICJ Reports 2007, p. 43.
- PCIJ (10 September 1923). Settlers of German Origin in Poland, Advisory Opinion. 1923 P.C.I.J. (ser. B), No. 6 (Sep. 10).
- PCIJ (15 September 1923). Question Concerning the Acquisition of Polish Nationality, Advisory Opinion. 1923 P.C.I.J. (ser. B) No. 7 (Sept. 15).
- PCIJ (21 February 1925). Exchange of Greek and Turkish Populations (Lausanne Convention VI, January 30th, 1923, Article 2), Greece v. Turkey, Advisory Opinion. 1925 P.C.I.J. (ser. B) No. 10 (Feb. 21).
- PCIJ (26 April 1928). Rights of Minorities in Upper Silesia (Minority Schools), Germany v. Poland, Judgment. 1928 P.C.I.J. (ser. A) No. 15 (Apr. 26).
- PCIJ (28 August 1928). Interpretation of the Greco-Turkish Agreement of December 1st, 1926. (Final Protocol, Article IV). Advisory Opinion. 1928 P.C.I.J. (ser. B) No. 16 (Aug. 28).
   
 
 
     
- PCIJ (31 August 1930). The Greco-Bulgarian Communities Case, Advisory Opinion. PCIJ Reports Series (1930), B, No. 17.4.
- PCIJ (15 May 1931). Access to German Minority Schools in Upper Silesia, Advisory Opinion. 1931 P.C.I.J. (ser. A/B) No. 40 (May 15).
- PCIJ (4 February 1932). Treatment of Polish Nationals and Other Persons of Polish Origin or Speech in Danzig Territory, Advisory Opinion. 1932 P.C.I.J. (ser. A/B) No. 44 (Feb. 4)
- PCIJ (2 December 1933). Case concerning the Polish Agrarian Reform and the German Minority, Germany v. Poland, Order. 1933 P.C.I.J. (ser. A/B) No. 60 (Order of Dec. 2).
- PCIJ (6 October 1935). Minority Schools in Albania, Advisory Opinion. PCIJ Report Series (A/B), no. 64.
- UNGA, (16 December 1966). International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
- UNGA (20 November 1989). Convention on the Rights of the Child (CRC).
- UNGA (18 December 1992). Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities.