رویکرد حقوق بین الملل بشر دوستانه به مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل عمومی - دانشکده علوم انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قم- قم- ایران

2 گروه حقوق بین الملل- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه حضرت معصومه (س)- قم - ایران

چکیده

پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش اصلی است که آیا اساسا انجام مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست در خلال مخاصمات، مجاز می باشد؟ در این ارتباط باید گفت یکی از پیامدهای ناگوار مقابله به مثل مسلحانه در مخاصمات، اثرات مخرب آن بر محیط زیست می باشد. این آثار گاها شدید، گسترده و دراز مدت است که می تواند حیات و سلامت انسانها را تهدید نماید. در جنگ اسرائیل و لبنان (2006) و نیز جنگ سوریه (2011 تاکنون)، نمونه هایی از انجام این اقدامات علیه محیط زیست به وقوع پیوسته است. بند 2 ماده 55 پروتکل اول الحاقی (1977) به کنوانسیون های 1949 ژنو و بند (د) قاعده 1006 دستور العمل 1999 کمیته بین المللی صلیب سرخ، از معدود قواعد مقرراتی و عرفی می باشند که مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست در مخاصمات را مطلقأ ممنوع می نمایند. رویکرد دولتها و رویه محاکم قضایی بین المللی نیز موید این ممنوعیت می باشد. با وجود اینکه در برخی مفاد قراردادی و عرفی بین المللی، نقض جدی قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، از جمله منع مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست، از مصادیق جنایات جنگی اعلام شده است، لیکن «استفاده نظامی از محیط زیست» و «ضرورت مطلق نظامی»، به عنوان استثنائات این اقدامات مطرح شده است. این پژوهش، حاکی از ضعف ساختاری قواعد موجود و لزوم تمرکز بر ضمانت اجرای اسناد مذکور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

International Humanitarian law Approach to the Armed Retaliations against the Environment

نویسندگان [English]

 • Mahtab Daghigh 1
 • Seyyed Hessamoddin Lesani 2
1 Department of International Law, Humanities faculty, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
2 International Law Department, Humanities Faculty, Hazrat-e-Masumeh University, Qom, Iran
چکیده [English]

The present study, using a descriptive-analytical method, seeks to answer the main question: Is it generally permissible to deal with retaliations against the natural environment during armed conflicts? In this regard, one of the worst consequences of retaliations in armed conflicts is its devastating effects on the environment. These actions are sometimes intense, extensive and long-term that can threaten the health and life of humans. Examples of such actions have taken place in the Israel-Lebanon War (2006) and the Syria War (from 2011 til now). Article 55(2) of the Additional Protocol I(1977) to the Geneva Conventions of 1949, and Rule 1006 (j) of the 1999 Model Manual on the Law of Armed Conflicts are the few conventional and customary rules that prohibit retaliations in armed conflicts imperatively. The approach of governments and the practice of international judicial tribunals also confirm this prohibition. Despite the fact that in some conventional and customary international treaties, the serious violations of international humanitarian law, including the prohibition of retaliations and environmental devastations, have been described as war crimes, ‘’military use of the environment’’ and ‘’the concrete military advantage’’, are considered as exceptions to these actions. This research refers to the structural weakness of the existing rules and the necessity to focus on guaranteeing the implementation of the documents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Retaliations
 • natural environment
 • Additional Protocol ]
 • Red Cross Directions
 • concrete military advantage
 1.  

  منابع

  1.فارسی

  الف.کتاب ها

   

  1. راجرز، آنتونی. پ. و، پل مالرب،  قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1387، چاپ دوم
  2. سیاهرستمی، هاجر و همکاران، حقوق بین الملل بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه (مجموعه اسناد ژنو)، نشر موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی هلال ایران، 1390، چاپ اول

   

  1. کولب، رابرت و ریچارد هاید، درآمدی بر حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه سید حسام الدین لسانی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد،1394، چاپ اول

   

  1. لطفی، عبدالرضا، نادر اخگری بناب و محمدرضا فقهی، حمایت از محیط زیست، اموال و اماکن در مخاصمات مسلحانه، تهران، نشر هستی نما، 1389، چاپ اول
  2. ماروما مرما، الیزابت، کارل براش و جوردن دایاموند، حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل، ترجمه حسینی آزاد، سید علی و مهرداد محمدی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393، چاپ اول
  3. مشهدی، علی، و عزیزالله فهیمی، حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از منظر اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه، تهران، انتشارات خرسندی، 1395،چاپ اول
  4. هنکرتز، ژان ماری و لوئیس دوسوالدبک، حقوق بین الملل بشر دوستانه عرفی، کمیته بین المللی صلیب سرخ، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391، چاپ دوم

  ب. مقاله

  1. ممتاز، جمشید، سازمان ملل و حمایت از محیط زیست: از استکهلم تا ریودوژانیرو، (منتشر شده در کتاب «حقوق بشر در پرتو تحولات بین المللی»، تهران، نشردادگستر، 1377،

  ج.  سخنرانی

  1. عسکری، پوریا، (1397)، اقدامات تلافی جویانه در جنگ ایران و عراق، همایش سمفونی سرفه ها، موزه دفاع مقدس، تهران، ایران، فروردین 97

   

  1. A.     Books

        

  1. Al-Duaij, N.Y. Environmental Law of Armed Conflict, USA: Transnational Publishers Inc., 2004,p.59.
  2. Austin, Jay,E. and Carl E. Bruch, The Environmental Consequences of War: Legal, Economic and Scientific Perspectives, UK: Cambridge University Press, 2015,p.2
  3. Henckaerts, Jean-Marie, Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, ICRC, 2nd Ed. Vol. I, UK: Cambridge University Press, 2005,pp.143,147,151
  4. Henckaerts, Jean-Marie, Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law,ICRC, Vol. II, Cambridge University Press,2005,pp.515,518
  5. Kassim, Tarek A., Damia Barcelo, Environmental Consequences of War and Aftermath, (The Essay of ‘’ Prevention of War and Its Environmental Consequences’’ written by Victor W. Sidel., Barry S. Levy, & Jonathan E. Slutzman), Heidelberg, Germany: Springer, 2009
  6. Koppe, E, V. The Use of Nuclear Weapons and the Protection of the Environment During International Armed Conflict, 1st Ed. Netherlands: Gildeprint, Enschede, 2006.
  7. Pictet, Jean, Yves Sandoz et al,  Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 1st Ed. Geneva: Martinus Nijhoff Publishers, 1987,pp.105,166,174,177,197
  8. Rogers, A.P.V & Paul Malherbe,  Fight it right: Model manual on the law of armed conflict for armes forces, (preamble by Cornelio Sommarugah), 1st Ed. Geneva: ICRC, 2000,p.62
  9. Stephens, T. International Courts and Environmental Protection, 3rd Ed. UK: Cambridge University Press, 2012,p.327                                                              
  10. UNEP, Protecting the environment during armed conflict: An inventory and analysis of international law, published by United Nations Environmental Programme,2009

   

  1. Articles

   

  1. Ahmad Mir, T. ‘’Protection of Environment during Armed Conflict under International Humanitarian Law’’, Journal on Contemporary Issuses of Law, Vol 3,issue 7,2017:2
  2. Bouvier, A. ‘’Protection of the natural environment in time of armed conflict, International Law Review of the Red Cross, No. 285,1991:657,569
  3. Hornby,C.& Dziadosz, A., ‘’Syria civil war devastates farming:UN, Reuters, Jan, 23, 2013.
  4. Jacobsson, Marie., G.,’’Working to Protect the Environment in Armed Conflict’’, UN Official Medium account of the UNEP,2016:273
  5. Kotia, E. W.& Edu-Afful, F., ‘’The Lebanon-Israel war of 2006:Global Effects & its Aftermath, Small Wars Journal, 2018:145-168 
  6. Newton, M. A.,‘’Reconsidering Reprisals’’, Duke Journal of Comparative and International Law,2010:361
  7. Schmitt, M. N., Green War: An Assessment of the Environmental Law of Armed Conflict, Yale Journal of International Law, Vol. 22,1997:12
  8. Zwijnenburg, Wim, (2015), ‘’Amidst the debris: Environmental impact of conflict in Syria could be disastrous’’, PAX, Available at: www.paxforpeace.nl

   

  C. Websites

  1. Commentary to the Geneva Conventions of 12 August 1949, (1960), published under the general editorship of Jean S. Pictet, ICRC, available at: http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/GC_1949-III.pdf.
  2. http://casebook.icrc.org/glossary/reprisals.
  3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/January_2015_Shebaa_farms_incident
  4. http://www.un.org/en/events/environmentconflictday/.
  5. Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, (1993), ICRC., Available at: http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jnhy.htm.
  6. UN General Assembly Resolution 47/37 on The Protection of the Environment in Armed Conflict, 25 November 1992, Available at: http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r037.htm.
  7. ICRC, San Remo Manual (1994), Available at: https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/560?OpenDocument

   

   

  D. Speech                                                           

  1. Momtaz, Djamchid, (1991), Speech on ‘’The Applying of Nuclear Weapons and the Protection of the Environment’’ in Ottawa Conference of Experts on ‘’The Use of the Environment as War Instruments’’ in August 1991, Its translation by Mahmoud Souresrafil is available at: law magazine No. 24/1378